Արենի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1132 ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334), որից` 90035510508215000   Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար  5000Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 9003551050826000Տարեկան  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90035510508250000Միանվագ  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  3000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9003551050825000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 1001-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝  50000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90035510508210000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003551050822000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  30000Միանվագ  Ընտրել
1351Գ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 9001052013555000Միանվագ  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար  10000Միանվագ  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  200000Միանվագ  Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար  500000Միանվագ  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Միանվագ  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար  100000Միանվագ  Ընտրել
1142Ա - ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  2000Ամսական  Ընտրել
1142Բ - Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար 9003551050823500Եռամսյակային  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար  1500Ամսական  Ընտրել
1142Դ - դատարկ գովազդային վահանակների համար  1250Ամսական  Ընտրել
1133Զ 3001-ից և ավելի քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  100000Միանվագ  Ընտրել
1146Ա - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  5000   Ընտրել
1146Բ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ա խանութներում, կրպակներում, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար  10000Միանվագ  Ընտրել
1137Գ դ) ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (մինչև 26քմ. ընդհանուր մակերես ունեցող շինության համար)  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար)  5100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դ) ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (51-ից մինչև 100 քմ ընհանուր մակերե ունեցող շինության համար՝ 1000 դրամ)  7000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դ) ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ(101-ից 200քմ. ունեցող շինության համար՝ 12500 դրամ)  14500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ դբ)ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար՝5000 դրամ)  5100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ դբ)ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (51-ից միչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար՝ 10000 դրամ)  7000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի ա)ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (101-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար՝ 12500 դրամ)  12500Եռամսյակային  Ընտրել
1351Դ Համայնքի կողմից աղբահանություն կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար 90035500172960Ամսական  Ընտրել
1137Ը դբ)ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (միչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար)  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Ե Խմելու ջրի վարձավճար 90035500193560   Ընտրել
1351Զ Ոռոգման ջրի վարձավճար 9003550019431500Տարեկան  Ընտրել
1351Է Ծնողական վճարներ 9003550019504000Ամսական  Ընտրել
1351Ը Արտադպրոցական կրթության ուսման վճարներ 9003550019683000Ամսական  Ընտրել
1147Ա - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003551050825000   Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ